Dračí ovoce Pitaya, Thanh long (thực vật)

Dračí ovoce Pitaya, Thanh long (thực vật)